Tumblelog by Soup.io
 • siwuseq
 • H982FKL
 • mateuszkosmateusz
 • Stenzer
 • HumorMeSilly
 • jestjuzwiosna
 • La-Libellule
 • Dennkost
 • imbryk
 • fromheretoeternity
 • lanabanana
 • rachelinajolie
 • xbox2
 • vertigo-x
 • primordium
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
5868 87d9 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viamendacious mendacious
9101 dac3 500
Reposted fromczasem-mi-smutno czasem-mi-smutno viaszydera szydera
9792 4952 500
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viaszydera szydera
Dzień milczenia zamienił się w tydzień.
Tydzień w miesiąc.
Miesiąc w rok.
A rok w lata.
I tak o to zakończyła się ta bajka..
— (via musicgirl02)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaszydera szydera
9459 d73d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vianiiks niiks
Reposted byki-adi ki-adi

October 15 2017the cat and the little mouse
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
4423 442a 500
Reposted fromexistential existential viackisback ckisback
4978 1788
Reposted fromidjet idjet viaGabreiila Gabreiila
0129 5bae
Reposted frombreastforce breastforce viaataliaboo ataliaboo
5286 ad4d 500
Reposted fromregcord regcord viairmelin irmelin

October 14 2017

4241 f7cf
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasober sober
8203 551f
Reposted fromtojika4 tojika4 viairmelin irmelin
5233 f9c4
Reposted fromzelbekon zelbekon viaataliaboo ataliaboo

October 13 2017

1552 66ce
Reposted fromhawke hawke vialekkaprzesada lekkaprzesada
9600 6497
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapiehus piehus
8170 d53d
Reposted fromwatercolor watercolor viapuszka puszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl